گوستاو بادل در بیمارستان بستری شد
بدنساز حرفه ای 41ساله ifbbpro به طورناخوداگاه دچارحمله قلبی شد وراهی بیمارستان شد.

پزشکان علت این حمله رو اثرات ناگهانی استرویئدها دانستند

بقیه در ادامه مطلب+